Menu Zamknij

Statut

 

STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW PIWNICZNEJ

 

TEKST JEDNOLITY

Uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 3 Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników Piwnicznej z dnia 25.02.2011 r.

 

 

I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Piwnicznej” zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu Towarzystwem.

§ 2. Siedzibą Towarzystwa jest Piwniczna -Zdrój, a terenem działalności obszar Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

§ 3. Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

II. Cele i środki działania.

§ 4. Celem Towarzystwa jest:

 1. inicjowanie , prowadzenie i popieranie badań nad przeszłością Miasta i Gminy,
 2. ochrona zabytków, pamiątek historycznych i sztuki ludowej,
 3. inicjowanie przedsięwzięć społecznych w zakresie spraw kultury środowiska,
 4. wykreślono
 5. gromadzenie, inwentaryzowanie i opracowywanie materiałów pomników dziedzictwa kulturowego z obszaru miasta, zabytków, pamiątek, rękopisów, dokumentów historycznych i archiwalnych, eksponatów twórczości artystycznej i ludowej oraz ich konserwacja,
 6. prowadzenie Muzeum Regionalnego,
 7. popieranie twórczości artystów i ludowych działaczy kultury z regionu,
 8. wydawanie biuletynów, informatorów, przewodników, opracowań naukowych, twórczości literackiej, albumów, książek świadczących o historii, kulturze, tradycji itp. regionu,
 9. popieranie działalności i udzielanie pomocy miejscowym zespołom folklorystycznym i artystycznym,
 10. popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta i gminy,
 11. popularyzowanie patriotycznych i kulturalnych tradycji, składających się na historie i dorobek miasta i gminy oraz wiązanie tych spraw ze współczesnością,
 12. współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie ochrony środowiska naturalnego i oddziaływanie na utrzymanie porządku i estetyki w mieście
 13. wykreślono
 14. wykreślono

§ 5. Do realizacji powyższych, celów Towarzystwo zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez:

 1. organizowanie zebrań, spotkań , urządzanie odczytów, urządzanie wystaw, organizowanie imprez kulturalnych,
 2. odbywanie zebrań członkowskich poświęconych działalności Towarzystwa,
 3. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania, oraz organizacjami pozarządowymi,
 4. prowadzenie archiwum historycznego,
 5. współpracę z władzami samorządowymi,
 6. współdziałanie ze szkołami na terenie miasta i gminy,
 7. prowadzenie badań nad przeszłością regionu i opracowywanie ich,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 6. 1. Decyzję o rejestracji działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie.

2. Zasady prowadzenia Muzeum Regionalnego zostaną określone odrębnym regulaminem.

3. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków,
sympatyków, wolontariacie oraz młodzieżowych kołach tworzonych przy Towarzystwie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7. 1. Członkiem Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła 18 lat życia i posiada zdolność do czynności prawnych,
 2. wykazuje zainteresowania przeszłością i współczesnością Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
 3. zgłosiła przystąpienie do Towarzystwa,
 4. zostanie doń przyjęta przez Zarząd,
 5. wykreślono,

Od decyzji odmownej Zarządu przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

2. Na wniosek co najmniej 3 członków TMP, Walne Zebranie może nadać tytuł „Członka Honorowego TMP” w uznaniu zasług w działalności na rzecz Towarzystwa.

§ 8. Każdy członek Towarzystwa ma prawo:

 1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 3. korzystania z urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa.

§ 9. Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. popierania działalności Towarzystwa,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
 3. wykreślono,
 4. regularnego wpłacania ustalonych przez władze Towarzystwa składek członkowskich.

§ 10. Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa, po uiszczeniu wszelkich zaległych składek,
 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą zwykłą większością głosów za zaleganie z opłatą składek członkowskich co najmniej za 6 miesięcy roku kalendarzowego,
 3. wykluczenie uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Towarzystwa,
 4. utratę zdolności do działań prawnych,
 5. utratę praw obywatelskich,
 6. śmierć członka.

§ 11. Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa, o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia wspomnianych decyzji. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu sie nie przysługuje prawo członkowskie Towarzystwa.

 IV. Składki członkowskie

§ 12. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala corocznie Walne Zebranie Towarzystwa.

 V. Władze Towarzystwa:

 § 13. Władzami Towarzystwa jest:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Towarzystwa. Może ono być zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.

15. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku, a Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co 4 lata.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. wysłuchanie sprawozdania Zarządu Towarzystwa z działalności i ocena działalności,
 2. wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. zatwierdzenie budżetu oraz ramowego planu działania Towarzystwa na okres następny,
 4. zmiana Statutu,
 5. wybór władz Towarzystwa,
 6. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa,
 7. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa,
 8. decydowanie w tych sprawach, w których Statut nie upoważnia inne organa Towarzystwa,
 9. rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacji.

§ 16. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane:

 1. wykreślono,
 2. z inicjatywy Zarządu,
 3. na żądanie komisji rewizyjnej,
 4. na pisemne żądanie 10 członków Towarzystwa.

Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 17. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko Ci członkowie Towarzystwa, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 6 miesięcy. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu musi być wykorzystane osobiście – zastępstwa są niedopuszczalne.

§ 18. Pisemne zawiadomienia z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania wysyła Zarząd Towarzystwa członkom co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informacje na czyje żądanie jest ono zwoływane.

§ 19. Do ważności Walnego Zebrania Towarzystwa potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 20. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. Sprawy zmiany statutu, rozwiązania względnie likwidacji Towarzystwa wymagają ¾ głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 21. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

§ 22. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 23. 1. Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika, jednego członka Zarządu wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24. Zarząd Towarzystwa winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu siedmiu dni

od dnia wyborów.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. prezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa lub jego zastępcę,
 2. kierowanie sprawami Towarzystwa,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań,
 5. sporządzanie sprawozdań, rocznych budżetów i bilansów oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia,
 6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 7. administracja majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 8. prowadzenie korespondencji i rachunków Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonych przez Walne Zebranie budżetem,
 9. wykreślono.

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 26. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z przewodniczącego, zastępcy i jednego członka wybranych na cztery lata przez Walne Zebranie.

§ 27. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa; ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli komisja sporządza protokół, z czynności swoich komisja rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.

§ 27 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 27 2. Zabrania się :

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 VI. Sposób zaciągania zobowiązań

§ 28. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje Zarząd względnie osoby przez Zarząd upoważnione w granicach udzielonych tym osobom pełnomocnictw przez Walne Zebranie.

VII. Majątek Towarzystwa

§ 29. Majątek Towarzystwa stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, dary i zapisy,
 3. dochody z urządzanych przez Towarzystwo imprez.

§ 30. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadwyżka  przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego. Towarzystwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Do działalności odpłatnej należy działalność muzealna.

Do działalności nieodpłatnej należy:

 1. organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego,
 2. ochrona zabytków, konserwacja, ochrona miejsc historycznych i zabytkowych.

Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub zastępca. Nadto w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

VIII. Przepisy końcowe

§ 31. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów.

§ 32. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania oraz musi być umieszczony w porządku dziennym.

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Halina Haraf

 

Sekretarz Walnego Zebrania

Barbara Talar